Съдържание

Посетители

В момента има 217  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2021 г.

Решение №30-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №30-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Проект на „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 53059.64.13, местност „Долене” по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обидим, община Банско, област Благоевград с отреждане за „Промишлено предприятие за преработка на дървен материал“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53059.64.13 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обидим, община Банско, област Благоевград, защитена зона BG0001021 „Река Места“.

Възложител: „АТИДЖАМ“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №29-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №29-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Насипище за земно-хумусни маси и съоръжение за минни отпадъци „Север“ в поземлен имот с идентификатор 53727.4.226, местност Балутека по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ореше, община Гърмен, област Благоевград и съоръжение за минни отпадъци „Юг“ в поземлен имот с идентификатор 53727.11.159, местност Балутека по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ореше, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 53727.4.226 и 52727.11.159 в местността Балутека по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ореше, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Ореше); защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“.

Възложител: „СТОУН ФИЛС“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №28-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №28-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 52101.12.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: К. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №27-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №27-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Основен ремонт на траен горски път „Сульово корито – Горчивата ябълка – Орело“, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Петрич“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: землище на с. Баскалци, с. Долна Рибница, с. Драгуш, с. Крънджилица и с. Чуричени, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0000224 “Огражден - Малешево”

Възложител: ЮЗДП ДП Благоевград ТП „ДГС Петрич“, гр. Петрич, ул. „България“ №60

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №26-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №26-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Реконструкция на Деривационен канал Д1 към язовир Стойковци в землищата на с. Обел, с. Лешко и с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Струма - Места“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: съществуващ Деривационен канал Д1 към язовир Стойковци в землищата на с. Обел, с. Лешко и с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград; защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“

Възложител: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД, КЛОН СТРУМА - МЕСТА

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №25-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №25-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Реконструкция на главен напоителен канал (ГНК) Десен Сандански в земището на гр. Сандански и с. Плоски, община Сандански, област Благоевград, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Струма - Места“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: съществуващ главен напоителен канал (ГНК) Десен Сандански в земището на гр. Сандански и с. Плоски, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш”

Възложител: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД, КЛОН СТРУМА - МЕСТА

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №24-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №24-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Реконструкция на главен напоителен канал (ГНК) „Джигурово“ в земищата на с. Бождово, с. Малки Цалим и с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Струма - Места“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: съществуващ главен напоителен канал (ГНК) „Джигурово“ в земищата на с. Бождово, с. Малки Цалим и с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш”

Възложител: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД, КЛОН СТРУМА - МЕСТА

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.