Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2021 г.

Решение №51-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №51-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 20910.13.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград с цел образуване на два нови поземлени имота с проектни идентификатори 20910.13.20 и 20910.13.30 с отреждане „за жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 20910.13.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

Възложител: Н. А., А. К., С. Ю., Р. Ю.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №50-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №50-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Увеличаване площта на земеделско стопанство, чрез засаждане на трайни насаждения (круши и ябълки)“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти с идентификатори 65293.26.5, 65293.26.3, 65293.6.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Самуилово, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

Възложител: К. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №49-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №49-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Проект на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 17395.180.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград от „нива“ за „склад за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: 17395.180.9 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: К. У.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №48-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №48-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 17395.104.33 в местността Мочура по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград от „нива“ за „склад за строителни материали“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: 17395.104.33 в местността Мочура по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: К. К., Е. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №47-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №47-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за промишлени/строителни материали“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18366.54.13 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

Възложител: Д. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №46-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №46-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 39116.85.6, местност Жабокрек по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил от „нива“ за „жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 39116.85.6, местност Жабокрек по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил (КККР на гр. Кочериново); защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: Г. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №45-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №45-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ с планоснимачен номер 297, квартал 11 (поземлен имот с идентификатор 87802.51.4, местност Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград) по плана на курортен комплекс „Попови ливади“, община Гоце Делчев, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: ПУП - ПРЗ е с обхват поземлен имот с идентификатор 87802.51.4, местност Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: А. С., М. С., Г. С.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.