Съдържание

Посетители

В момента има 348  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

95-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 95 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение “Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство в поземлен имот 61813.417.16, местността “Изворите”, землище на гр. Разлог, община Разлог, Благоевградска област”. Имотът попада в границите на защитена зона “Изворо” с код BG 0000625, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

местоположение: поземлен имот 61813.417.16 в землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, по скица № 1200/30.01.2008г, собственост на н-ци на Методи Николов Орозов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

94-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 94 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласува инвестиционно предложение за: “Две еднофамилни жилищни сгради”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Родопи - Западни”, с код BG 0001030 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

Местоположение: имот № 003079 по скица - проект № Ф00957/20.05.2008 г. в землището на с. Ковачевица с ЕКАТТЕ 37472, община Гърмен, област Благоевград, собственост на “Пламинвест” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

93-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 93 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласува инвестиционно предложение за: “Изграждане на рибен снек бар”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите – Струмешница”, с код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

Местоположение: поземлени имоти № 000256 и № 000218 в землището на с. Чучулигово с ЕКАТТЕ 81832, община Петрич, област Благоевград, по скици № Ф00615/26.08.2008г.и № Ф00616/26.08.2008г, собственост на Павлин Николов Ангелов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

92-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 92 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласува инвестиционно предложение за изграждане на вилна сграда, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

Местоположение: имот с № 000427 в землището на с. Лиляново с ЕКАТТЕ 43699, община Сандански по скица - проект № Ф00143/23.06.2005 г., собственост на ДАГ – ДГС Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

91-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 91 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласува инвестиционно предложение за изграждане на вилна сграда, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

Местоположение: имот с № 000426 в землището на с. Лиляново с ЕКАТТЕ 43699, община Сандански по скица - проект № Ф00141/23.06.2005 г., собственост на ДАГ – ДГС Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

90-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 90 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласува инвестиционно предложение за изграждане на вилна сграда, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”,с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: имот с № 048022 в землището на с. Делчево с ЕКАТТЕ 20585, община Гоце Делчев по скица - проект № Ф01302/23.10.2008 г., собственост на ДАГ – ДГС Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

89-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 89 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение “Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с мощност около 2 МWp в имот № 054001, землище на гр. Петрич, община Петрич, Благоевградска област” върху защитена зона “Рупите Струмешница” с код BG 0001023, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

местоположение: поземлен имот № 054001 в землището на гр. Петрич с ЕКАТТЕ 56126, община Петрич, област Благоевград, по скица № Ф04108/30.09.2008г

От тук може да изтеглите пълния текст на решението