Съдържание

Посетители

В момента има 578  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2013 г.

14-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 14-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на  производствено помещение със склад и търговска част в част от поземлен имот с идентификатор 17395.180.11 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове, популации и местообитания на видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на гр. Гоце Делчев, поземлен имот с идентификатор 17395.180.11; защитена зона BG0002076 „Места“ с за опазване на дивите птици.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

13-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 13-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на стопанска постройка в №012003 с площ 1.948 дка, местност „Градинките“, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот №012003, местност „Каршилар“, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.).

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

11-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 11-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в имот с номер 012028 в местността „Игрище“, землище на с. Гайтаниново, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове, популации и местообитания на видове, в т.ч. и птици, предмет на опазване в защитена зона „Среден Пирин - Алиботуш” с идентификационен код BG0001028, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона „Славянка“ с идентификационен код BG0002078 определена за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Хаджидимово, землище на с. Гайтаниново, имот с номер 012028; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002078 „Славянка“ с за опазване на дивите птици.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

10-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 10-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на производствена и складова база в имот с номер 066030 в местността „Голям Манол, землище на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“, определена за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Гърмен, землище на с. Гърмен, имот с номер 066030; защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

9-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 9-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Разширение механичен цех“,  което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: №000439 с площ 1515 кв. м, местност „Митински път“, землище на с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград, защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите“

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

34-ОС-1/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 34-ОС-1/2013 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

8-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 8-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на палети“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот №000543 с площ 6,506 дка в местността „Даръковица“, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.