Съдържание

Посетители

В момента има 178  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2013 г.

7-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 7-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект, складово помещение и офис помещения“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот №067029, местност „Малък Манол“, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

6-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 6-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на складови селскостопански сгради и гаражи за селскостопански машини“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот № 000194, местност „Каршилар“, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

5-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 5-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на складова база“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с номер 073013, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

4-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 4-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на горски път „Дуков паметник - Хамбарето”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Среден Пирин - Алиботуш“, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002126 „Пирин буфер“, определена за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Бождово, имоти с номера 000230, 000224, 000220, 000227, 000232 и 000222; защитена зона BG0001023 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002126 „Пирин буфер“ за опазване на дивите птици

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

3-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на вилна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с номер 105019, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 “Кочериново”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

2-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 2-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Жилищно строителство - изграждане на 2 бр. жилищни сгради в поземлен имот №041007 с площ 0,844 дка, местност „Върбиците“, землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот №041007 с площ 0,844 дка  в местността «Върбиците», землище на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001021 “Река Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

1-ОС/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 1-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот с номер 043010, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.