Съдържание

Посетители

В момента има 335  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "МБ АСОСИЕЙТЕС" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хижа за подслон на туристи и сондажен кладенец с дълбочина 18 м в поземлен имот с идентификатор 21498.235.8, местност Струго по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ЕВИМА ФУТБОЛ КОНСУЛТ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Тренировъчни футболни игрища в поземлен имот с идентификатор 61813.512.375, местност Миленец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Гоце Делчев

документация за: „Проект на План за устойчива за градска мобилност на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „СОС Билд“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на четириетажна жилищна сграда със заведение за обществено ползване и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 02676.18.8, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Гърмен

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 100 м в поземлен имот с идентификатор 62640.502.1109 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград с цел напояване на зелените площи на спортното игрище в имота“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Гоце Делчев

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 87802.10.79, местност попови ливади по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда - „Ок1“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Д. Р.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.30.9, местност Склавски път и имот с идентификатор 57176.25.24, местност Гнилник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград и разделяне на поземлен имот с идентификатор на петнадесет нови урегулирани поземлени имоти с идентификатори 57176.25.31, 57176.25.32, 57176.25.33, 57176.25.34, 57176.25.35, 57176.25.36, 57176.25.37, 57176.25.38, 57176.25.39, 57176.25.40, 57176.25.41, 57176.25.42, 57176.25.43, 57176.25.44, 57176.25.45 и на алея за достъп, отредена за имот с проектен идентификатор 57176.25.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“