Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ИКА“ ЕООД

документация за: Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП- ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 30702.50.14 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград от „за склад за промишлени стоки, магазин и офиси“ в „за склад за промишлени стоки, магазин, офиси и фотоволтаична централа“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: К. Б.

документация за: Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 53031.10.229, местност Юрто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград с цел отреждането му за “Фотоволтаична електроцентрала и складова база“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: К А Т.

документация за: Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за УПИ X, кв. 73 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград за промяна предназначението на имота от устройствена зона „Жм“ - „за жилищно строителство“ в устройствена зона „Пп“ - предимно производствена и конкретно предназначение „за фотоволтаична централа до 60 kW

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: РСУО Гоце Делчев

документация за: Проект на Регионална програма за управление на отпадъците на РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2021 - 2028 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за Уведомление за Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Гоце Делчев

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КИ ВИ КО“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: “Промяна предназначението на масивна сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.184 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от „склад“ в „цех за производство на пелети от свежа и отпадъчна дървесина“ и навес за монтиране на линия за производство на пелети, разположен в поземлен имот с идентификатор 02676.501.187 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Ю. Н.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на детски летен лагер в поземлени имоти с идентификатори 37349.93.4 и 37349.93.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ключ, община Петрич“