Съдържание

Посетители

В момента има 99  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на индустриален парк „Зелен дол“, обхващащ поземлени имоти или части от тях с идентификатори: 30702.29.170, 30702.29.175, 30702.29.191, 30702.29.449, 30702.29.672, 30702.29.676, 30702.29.680, 30702.29.685, 30702.32.6, 30702.42.269, 30702.42.287, 30702.42.445, 30702.42.447, 30702.42.451, 30702.52.285, 30702.52.286, 30702.52.290, 30702.52.442, 30702.52.444 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Якоруда

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Якоруда с цел предвиждане за обособяване на устройствена зона „1/Смф“ - Смесена многофункционална с обхват поземлени имоти с идентификатори 87338.627.15, 87338.627.16, 87338.627.17, 87338.627.20, 87338.627.21, 87338.627.22, местност Сливина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград и на устройствена зона „Ти“ - за техническа инфраструктура с обхват поземлен имот с идентификатор 87338.626.9, местност Сливина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „РОСИМА“ ООД

документация за: „Подробен устройствен план – План за застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 66460.173.10, местност Духарска махала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КИБОР 2013“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на селскостопански сгради за интензивно отглеждане на 200 бр. крави в поземлен имот с идентификатор 39116.144.446, местност Пради бука по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ЯКОРУДА

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Якоруда за поземлен имот с идентификатор 00059.31.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Аврамово, община Якоруда, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена зона „Пп“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на едноетажни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.559.522 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград”

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 66055.36.14, 66055.36.15, 66055.36.16, 66055.36.17, 66055.36.18, 66055.36.19, 66055.36.20, 66055.36.21, 66055.36.22, 66055.36.23, 66055.36.24, 66055.36.25, 66055.36.26, 66055.36.27, 66055.36.28, 66055.36.29, 66055.36.30, 66055.36.31, 66055.36.32, 66055.36.33, 66055.36.34, 66055.36.35, 66055.36.36, местност Цигански валог по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград с цел отстраняване на явна фактическа грешка с цел предвиждане на устройствена зона - „Жм“