Съдържание

Посетители

В момента има 255  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ВИА КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

документация за: “Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 49432.105.18, местност Хайрянето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“

Прочети още...

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: “ВАЛЕНТИНО ПМГВ“ ООД

документация за: „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 47408.48.36 в местността Брезовица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ФАРА ЕНЕРДЖИ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и КТП, и кабелна линия - външно ел.захранване на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 61813.750.192, местност Соклебица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „А И С ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ IX-912, кв.71 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "АСА-СА“ ЕООД

инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ XXVI – 1437, кв. 6 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ПА СОЛАР“ ЕООД, Н. А., К. А., А. А. и Г. А.

инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа УПИ ІІІ-393, ІV-393, VІІІ-392 и ІХ-430, кв. 33 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: М. Т.

инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична централа в новообразуван УПИ І -481, 482, 483, 486 и 487, кв. 44 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград от обединяването на УПИ І-481, ІІ-482, ІІІ-483, VІ-486 и VІІ-487 в кв. 44 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград”