Съдържание

Посетители

В момента има 57  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатор 20540.12.25, местността Равнако-Секирица и 20540.43.274, местността Преслапо-Каловица по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на Предимно-производствена устройствена зона – „Пп“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Нейчо Гръчки - 06“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ „Градево“ на р. Осеновска, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: М. Л., В. Р., Н. А., А. И., К. Г.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец с прогнозна дълбочина 20 м. в поземлен имот 04279.2.31, местност Баларбаши 15-1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ФОР СИЙЗЪНС БИЛДИНГ ГРУП“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 61813.456.50, местност Изворите по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.83.7, местност Симитли чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на „Жилищна устройствена зона с малко застрояване

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 02600.304.4, местност Делията по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на устройствен режим „Предимно производствена зона“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЯРОПАВ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.118.144, местност Грамадето, местност Момин гроб по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“