Съдържание

Посетители

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Гоце Делчев

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 49432.31.143, местност Краището, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на „Смесена многофункционална зона - „СмФ“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КРУМТЕХ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на автокозметика, перилни и почистващи препарати в сграда с идентификатор 04279.618.137.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.618.137 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ГРАМИ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Водозмемане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „Тк1“, изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.111.41 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел водоснабдяване на складова база и цех за месопреработка, находящ се в съседния имот - имот с идентификатор 04279.111.35 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „СОС БИЛД“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на четириетажна жилищна сграда, заведение за обществено ползване и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 02676.18.8, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ГЛЕМПИНГ 2019“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – автосервиз, автомивка и сондаж с дълбочина до 20 м в поземлен имот с идентификатор 02693.282.1, местност Янов мост по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Банско

документация за Уведомление за Проект за частично изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Банско, област Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 02676.174.30, 02676.174.31, 02676.174.32, 02676.169.1642, 02676.169.1643, 02676.169.1644, 02676.169.1645 и 02676.169.60, местност Овиначе, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, вкл. необходимите съоръжения на техническата инфраструктура

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ВЕДЖИ ФРУТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изменение на инвестиционно предложение жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44121.22057 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“