Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ДГ СТРОЙ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Използване на летяща/увлечена пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производството на бетонови смеси на работна площадка в имот Поземлен имот с идентификатор 49686.24.6 по КККР на с. Микрево, община Струмяни“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „МЕГА ЕС“ ЕООД

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване с отреждане за „Фотоволтаична електроцентрала“ на поземлени имоти с идентификатори 56126.250.31 и 56126.250.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО (2)

Възложител: „КМС СОЛАР“ ООД

документация за Уведомление за проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 07377.53.34, местност „Бана каси“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна на предназначението от „пасище“ в за „фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ИНСТРУМЕНТ“ ЕООД

документация за Уведомление за Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ II (имот с идентификатор 56126.601.34 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград) и УПИ IX (имот с идентификатор 56126.601.176 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград), кв. 312 по регулационен план на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: В. А.

документация за Уведомление за Проект подробен устройствен план - Плана за регулация на УПИ І - пл. № 586, кв. 1 по плана на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград с цел образуване на петнадесет броя урегулирани поземлени имота с отреждане за „Жилищно строителство“ и обслужваща улица.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Й. У.

документация за Уведомление за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 68792.707.1, местност „Савева махала“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград с цел образуване на 3 (три) нови имота с идентификатори 68792.707.10, с предназначение „за жилищно строителство“, 68792.707.9, с предназначение „за фотоволтаична централа и трафопост“ и 68792.707.11, с предназначение „път за собствени нужди“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Реконструкция на спортно игрище и трибуна за зрители с предпазна ограда, поливна и дренажна система, изграждане на площадки за 10 броя поставяеми обекти и паркинг в УПИ II, кв. 40 по плана на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“