Съдържание

Посетители

В момента има 379  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар за питейни води за с. Струма в част от поземлен имот с идентификатор 69938.8.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Струма, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар за питейни води в част от поземлен имот с идентификатор 56839.27.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Х.М.К и В.М.Т

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.29.35, местност „Кошерината“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЛОЗЕНИЦА 2018“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра с капацитет 500 л мляко на ден в поземлен имот с идентификатор 40912.176.1 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ГОРТЕКСТИЛ“ ЕООД

документация за: „Проект на План за регулация (обединяване на УПИ ХІІІ-1437, УПИ ХІV-1437, УПИ ХV-1437, УПИ ХVІ-1437, УПИ ХVІІ-1437, УПИ ХVІІІ-1437, УПИ ХІХ-1437, УПИ ХХ-1437 и УПИ ХХІ-1437, кв. 6 по плана на гр. Симитли) и застрояване (План за регулация и застрояване) и с отреждане за „Производствена и складова дейност и за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаична централа“ в проектен УПИ ХХІІ-1437, кв. 6 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград и проект Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПР) за обединяване на УПИ ХІ-1437 и УПИ ХІІ-1437 от кв. 6 по плана на гр. Симитли, и План за застрояване (ПЗ) с отреждане за „Производствено и складова дейност за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична електроцентрала в проектен УПИ ХХІV-1437, кв. 6 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ИТИ-18“ЕООД

инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 47408.31.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

документация за Уведомление за Проект на План за интегрирано развитие на община Банско за периода 2021 - 2027 г.