Съдържание

Посетители

В момента има 239  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „Солар 21 МВ“ ООД

документация за: Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 14492.18.3, 14492.18.4, 14492.18.5, 14492.18.49 и 14492.18.50 в един общ поземлен имот с идентификатор 14492.18.15, местност Пороя по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, с начин на трайно ползване „нива“ в „за изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия до 1 MW при спазване параметри на застрояване на устройствена зона „Смесена многофункционална зона“ и Подробен устройствен план - Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на гр. Кресна за осъществяване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 14492.18.15, местност Пороя по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Х. Й.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 61813.557.7 и 61813.557.17 в местността Бърдото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

документация за Уведомление за Проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Сандански

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ПОСТОЛОВСКИ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение за добив на подземни води тръбен кладенец „ТК-1“ в поземлен имот с идентификатор 04279.17.3, местност Чикуто по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ВИКТОРИ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.11.82, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "АТИЛА СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Добив и първична обработка на скално-облицовъчни материали – гнайси от находище „Брановица“ – участъци „Североизток“ и „Югозапад“ в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Г. Д.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 07377.66.61 в местността Над бахчите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за фотоволтаична централа“