Съдържание

Посетители

В момента има 191  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “МУРСАЛЕВО ПРОДЖЕКТ“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на система за капково напояване в поземлени имоти с идентификатори 49360.71.1 и 49360.69.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил и изграждане на автоматизирана система за защита от градушки, слани, птици и насекоми заедно с опорна конструкция на площ от 100 дка в поземлен имот с идентификатор 23323.27.44 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Драгодан, община Кочериново, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ДАВИРО“ ЕООД

документация за Уведомление за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57176.30.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград и „Браво 60“ ЕООД

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.213.787, местност Валого одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина – „Жм“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "Георги Желязков - къща за гости – Бялата къща" ЕООД

инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1, изградено в УПИ VІІІ-206, кв. 50 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ВЕИ – ПИРИН“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма с капацитет 1000 броя овце и техните приплоди в поземлен имот с идентификатор 38532.200.222 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград"

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “Глобал-строй“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел за селски туризъм в поземлен имот с идентификатор 02693.50.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „МИСТА“ ООД

Инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна на предназначението на ресторант, находящ се в УПИ XLVIII по плана на стопански двор на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград в мандра с капацитет 300 л мляко дневно“