Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 87802.10.79, местност Попови ливади по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда - „Ок1“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПЕТРИЧ“

документация за Уведомление за „Проект на „Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група (МИГ) Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 66460.463.5, образуван от обединяването на поземлени имоти с идентификатори 66460.511.2, 66460.463.4 и 66460.463.1, местност Ливадище по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, област Благоевград от „друг вид земеделска земя“ в „за фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „МЕТОДИ ШУРДЕВ – МЕДИСЪН“ ЕООД

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) и изменение на Плана за улична регулация (ИПУР) в обхват имот с пл. №33 от кв. 16 и улица от о. т. 300 - о. т. 302 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград с цел образуване на нов УПИ с конкретно предназначение за „фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: А. Г.

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66055.58.10, местност Поленица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна на предназначението на имота и отреждането му за „Производство на електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: В. К. и Б. С.

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на осем броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 68792.501.412 (УПИ ХІІ, кв. 26 по плана на Стопански двор) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ТРАГА ГРУП 2022" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.775.157, местност Кулата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“