Съдържание

Посетители

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „РЕГИНА ТРАНС“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, метанстанция, магазин, администрация и мотел в поземлен имот с идентификатор 52074.1.16, местност Шопов гроб по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: М.С. и О.Г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда и собствен водоизточник – сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.106.5, местност Армутлука по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „КМС Солар“ ООД

документация за: Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 07377.53.34, местност „Бана каси“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна на предназначението от „пасище“ в за „фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с кадастрални райони с номера 29, 32, 42, 52, 53 и 72 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Бетон“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Използване на увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производството на бетонни смеси на територията на съществуваща работна площадка в имот с идентификатор 65334.202.54 по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ИНТЕРНЕТ САЛЮШЪНС“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02693.90.4, местност Агова круша по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „БИЛД СИТИ 2017“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.24.42, местност Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград”