Съдържание

Посетители

В момента има 362  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „РЕЙНБОУ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ПЗ) с цел разделяне на поземлен имот с идентификатор 02676.150.70, местност Герачини улици по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Г. П.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 20345.9.11 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението му от „Жилищно строителство-къща за гости“ за „Фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Я. Т.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 32665.33.5, местност Сусарник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград с цел отреждането му за „фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:Т. М.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на кланичен пункт към кравеферма, находяща се в поземлен имот с идентификатор 44639.1.51 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Любовка, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Илинденски мрамор“ ООД

инвестиционно предложение за „Открит рудник за добив на баритна суровина от находище „Тревни дол“, землище на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 07377.64.11, местност Балвано по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ВИРТУС ИНВЕСТМЪНТ“ АД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на електроцентрала с комбиниран паро-газов цикъл за производство на електрическа енергия от природен газ с обща входяща топлинна мощност от 276,2 MW в поземлен имот с идентификатор 49312.12.40, местност Германица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“