Съдържание

Посетители

В момента има 193  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Сандански

инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар за питейни води в част от поземлен имот с идентификатор 56174.72.20 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Сандански

инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар за питейни води за с. Струма, община Сандански в част от поземлен имот с идентификатор 69938.8.24 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Струма, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Сандански

инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар за питейни води за с. Спатово, община Сандански в част от поземлен имот с идентификатор 77361.9.154 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Сандански

инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоар за питейни води в част от поземлен имот с идентификатор 56839.27.25 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: В. М.

инвестиционно предложение за „Поставяне на преместваем обект – мандра за производство на кисело мляко, сирене и кашкавал в поземлен имот с идентификатор 07168.54.11 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “Подем Григоров“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 65334.51.9 в местността Речичка река по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Петрич

инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци в част от поземлен имот с идентификатор 56126.44.109 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“