Съдържание

Посетители

В момента има 308  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ГАЗ ЕНЕРДЖИ СИМИТЛИ“ ООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на Плана за застрояване (ИПЗ) с цел разделяне на имот с идентификатор 40052.1.162 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград и образуване на: имот с идентификатор 40052.1.173 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград с отреждане „за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа“; имот с идентификатор 40052.1.174 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград с отреждане „за аутлет, крайпътно заведение, мотел и пречиствателна станция за отпадъчни води“; имот с идентификатор 40052.1.176 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград с отреждане „за бензиностанция“, имот с идентификатор 40052.1.177 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград с отреждане „за озеленяване“; имот с идентификатор 40052.1.1735 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград - за осигуряване на транспортен достъп; имот с идентификатор 40052.1.177 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли,, област Благоевград - за осигуряване на транспортен достъп; имот с идентификатор 40052.1.179 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград – за осигуряване на транспортен достъп; ПУП- ИПЗ на имот с идентификатор 40052.1.163 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли от „за ТИР-паркинг“ в „за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа“; ПУП-ПЗ на имот с идентификатор 40052.1.369 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград с цел определяне на отреждането му „за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЯРОПАВ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.118.144, местност Грамадето, местност Момин гроб по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:Г. Г. и М. Г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя сглобяеми къщички, общ санитарен възел, паркинг за кемпери и каравани в поземлен имот с идентификатор 57830.26.84 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 04279.158.77, местност Средния път-Ш.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград с цел поправка на явна фактическа грешка и предвиждане на курортна устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Разлог

документация за: Проект на План за интегрирано развитие на община Разлог за периода 2021 - 2027 година

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: В. М.

документация за: Подробен устройствен план (ПУП) – план за план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66460.368.10, местност Джоов андък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на Симитли, община Симитли, област Благоевград с цел промяна предназначението от „друг вид земеделска земя“ за „склад за промишлени стоки и фотоволтаична централа

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „НАЙ-2017“ ЕООД и Н. Ч.

документация за: Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на Плана за улична регулация (ИПУР) на улица с О.Т.151, О.Т.152, О.Т.153 и изменение на Плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 25 за имот с пл. № 303 и УПИ VІІІ-общ. в кв. 25 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград с възложители Община Благоевград