Съдържание

Посетители

В момента има 239  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Гърмен

Инвестиционно предложение: „Обособяване на площи за транспортна комуникация и тротоари, техническа инфраструктура, озеленяване, терен за многофункционална употреба и жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 22616.2.114, местност Алямски вид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Разлог за поземлен имот с идентификатор 61813.559.524 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „Ок“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: А. К.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на животни в поземлен имот с идентификатор 02676.77.64 в местността Конещица по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЕМДИ ЕСТЕЙТ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.21.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: С. А.

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на осем броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.140.54 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КОРБРЕКС ТРЕЙД“ ЕООД И „МИНИМПЕКС“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02693.50.28, местност бански път по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Рила

документация за: „Проект на Програма за опазване на околната среда на община Рила, област Кюстендил за периода 2021 – 2028 г.“