Съдържание

Посетители

В момента има 152  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Х. Й.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 61813.557.7 и 61813.557.17 в местността Бърдото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: община Гоце Делчев

документация за: „Проект на Програма за опазване на околната среда на община Гоце Делчев, област Благоевград за периода 2021 – 2028 г.“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АМИЧИДИ" ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на къщи за гости, ваканционно селище и СПА в новообразуван УПИ VІ-168.101, кв. 17 по плана на с. Кромидово, община Петрич, област, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА РИЛА

документация за Уведомление за Програма за управление на отпадъците на община Рила за периода 2021 - 2028 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

документация за Уведомление за Проекти на Програма за опазване на околната среда на община Сандански за периода 2021 - 2027 г. и Програма за управление на отпадъците на община Сандански за периода 2021 - 2028 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.70.14, местност Под маждата и имоти с идентификатори 57159.58.17 и 57159.58.18, местност Над маждата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на Предимно-производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: М. А.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на рибарник за пъстърва в поземлен имот с идентификатор 17405.67.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“