Съдържание

Посетители

В момента има 818  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ДЕСИЛИЯ АУТО“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Водовземане от съществуващо съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец „ТК-1“, изграден в имот с идентификатор 04279.6.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел напояване на зелени площи и оросяване на бетонови площадки към изградения автосервиз в имота“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на черпателен резервоар и помпена станция в поземлен имот с идентификатор 02693.58.883 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и изграждане на водопровод от съществуващ резервоар в местността „Св. Троица“ в землището на гр. Разлог до предвидения за изграждане черпателен резервоар“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ТП ДГС - РАЗЛОГ

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за производство на етерично - маслени култури в сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61813.750.87 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ГАЗКОМ 93" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотелски комплекс със СПА зона, вътрешен и външен басейн в поземлен имот с идентификатор 47189.168.8, местност Хано по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "КОРЕКОМ - ПРИНЦЕС" АД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на автоснабдителна станция със зарядни станции на електромобили, търговски обекти, казино, заведение за обществено хранене, мотел и трафопост в поземлен имот с идентификатор 81832.22.39, местност Капсиди по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ЕСТРЕЛЛА 2014" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за обезвреждане на странични животински продукти в поземлени имот с идентификатор 04279.147.31, местност Мутишица по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: В. Б.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 24 броя еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 00134.6.23, местност Чуката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“