Съдържание

Посетители

В момента има 149  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ЕЛИНОР ГТ 500" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на осем броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57159.16.6, местност Ширините по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Банско

Инвестиционно предложение: „Ремонт на водопровод за с. Гостун и изграждане на резервоар с обем 150 м3 за водоснабдяването на с. Гостун в имот с проектен идентификатор 17381.10.246 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гостун, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: С. П., В. П.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на капкова система за напояване, сондажен кладенец с дълбочина до 6 м и сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар към съществуваща оранжерия в поземлен имот с идентификатор 43243.21.7, местност Лозята по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТМЪНТ-2“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Промени по време на строителство на апартаментен комплекс с хотелска част „Сивър Маунтин Резорт“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 61813.454.364, местност Байова борика по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„САМИ-М“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел и жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02676.18.18 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЕТЕ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Строителство на открита кариера за добив на подземни богатства - строителни материали - мрамори, от находище „Благовец“ разположено в землището на с. Лъки и с. Копривлен, община Хаджидимово“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „РАМАТ ХААР“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел и апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.155.129, местност Асаница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“