Съдържание

Посетители

В момента има 398  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „МЕТАЛ-КО“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на развлекателно-атракционен комплекс в поземлен имот с идентификатор 35688.44.13, местност Тумбите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Камена, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ИН ТРЕЙД“ ООД и К. К.

документация за: „Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII-2668, кв. 6 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград отреден за ”Цех за бутилиране на олио”, за образуване на 2 броя нови УПИ. УПИ VII-134 по имотни граници на имот с идентификатор 65334.201.134 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с предназначение ”за производствено-складови дейности” и нов УПИ VІІ-133 по имотни граници на имот с идентификатор 65334.201.133 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с предназначение ”за производствено-складови дейности и фотоволтаична централа“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: М. Б.

документация за: „Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ): Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ ІV192 в кв. 1 по плана на с. Ласкарево, община Сандански, област Благоевград като се променя отреждането по действащия план от „Жилищно строителство“ - зона Жм за „Производствено - складови дейности - Производство на ел.енергия от фотоволтаични модули“ в зона „Пп““

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: В. А.

документация за: „Проект на Подробен устройствен план - Плана за регулация на УПИ І - пл. № 586, кв. 1 по плана на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград с цел образуване на петнадесет броя урегулирани поземлени имота с отреждане за „Жилищно строителство“ и обслужваща улица“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител:„ЕЛИНОР ГТ 500“ ЕООД

документация за: „Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02748.24.224 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил с цел промяна предназначението на имота от „нива“ за „административна сграда, битова сграда и фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ДЖИ ПИ ДИСТИЛЪРС“ ООД

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 47370.11.165, местност Юручка нива по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград с цел отреждането му „за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „БЕАТРИЧЕ КОМФОРТ“ ЕООД

документация за: „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ следните части: Проект на Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57176.75.4, местност Капината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ с цел отреждането му „за „Производствено-складови дейности – фотоволтаична електроцентрала“ и Инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имот с идентификатор 57176.75.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“