Съдържание

Посетители

В момента има 270  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-09-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 65334.51.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ПОДЕМ - ГРИГОРОВ“ ЕООД, ЕИК 101773823

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжериен комплекс с капково напояване в поземлен имот №003013 в землището на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Агроджули“ ООД, ЕИК 203049556

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-07-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение“Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот № 001016, местност „Горна валта“, землище на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. С. И.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия и селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция в поземлен имот №120034, местност „Гробето“ в землището на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Диемотранс“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти №№ 000345, 000347, 000349 и 000350, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-04-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Засаждане на 20 дка малини и 60 дка лозя в поземлени имоти с идентификатори 56126.44.147 и 56126.44.148 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ФАМИЛИ ПАРТНЕС“ ООД, ЕИК 160000867

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 39614.10.75 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Виджей“ ООД, ЕИК 203729965

От тук може да изтеглите пълния текст на решението