Съдържание

Посетители

В момента има 147  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-16-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-16-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Засаждане на ябълкова и зеленчукова градини, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване и система за дъждуване, и система за защита от градушки в поземлени имоти с №№ 031021, 031023, 031022, 031024, 029026, 020032, 020027, 031010, 031009 и 024069 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “Терра инвест 2016” ООД, ЕИК 203907318

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на 27 дка малини, 9.5 дка орехи и 22 дка череши в имоти с №№ 041016, 041018, 041019 и 041007 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Н. Н. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на обор за угояване на 100 бр. крави и техните приплоди в поземлен имот №000351 в землището на с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. Д. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Промяна предназначението на кафе-сладкарница, находяща се в търговско - административна сграда, изградена в УПИ VI, кв. 67 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград в „медико-дентален център““, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: С. М. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, метанстанция, магазин, администрация и мотел в имот №001016 в землището на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „РЕГИНА ТРАНС“ ООД, ЕИК 202038165

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на лозови масиви в поземлени имоти с №№ с №№ 108006, 104002, 038004, 029003, 029004, 029005, 030006, 030003, 032001, 032002, 031001, 031002, 031008, 031009, 031011, 031012, 031013, 012006, 012008, 012009, 012010, 012011, 019003, 019004, 019005, 019007, 031004, 031005, 031018, 031016, 031017, землище на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград, изпълнение на два броя тръбни кладенци за напояване на насажденията, проектиране и изпълнение на система за капково напояване“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СМАРТ АСЕТ СЪРВИСИЗ“ ЕООД, ЕИК 201389179

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на помпена станция с черпателен резервоар и довеждащи тръбопроводи за минерална вода – съоръжение на техническата инфраструктура в УПИ XXXIII, пл. № 1044, кв. 48 по плана на с. Баня, общ. Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Разлог, Булстат 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението