Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-23-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на семеен хотел (за селски туризъм), снек бар, кафе, открита тераса, детски кът, фитнес площадка и басейн в имот № 013022, местност „Клюнко“, землище на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Е. А. З., xxxxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на овощни градини в поземлени имоти с №№ 061009, 100.1908, 100.1911, 100.1912, 100.1914, 100.1917 и 000494 в землището на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград и добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Т. В. В. – земеделски производител

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Засаждане на смокинови, орехови и медоносни насаждения, и изграждане на водовземно съоръжение за напояване, резервоар, система за капково напояване и стопанска постройка в имоти с №№ 022022, 022023, 022020, 022015, 022016, 022024, 022025, 022019, 022018 и 022037, местност „Цалината“, землище на с. Полето, Община Симитли, Област Благоевград и външно електрическо захранване на стопанска постройка и система за капково напояване“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ОНБАШИЙСКИ“ ЕООД, ЕИК 203824331

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН), изпълнена с въздушна линия с усукани проводници (ВЛУП) за електрозахранване на жилищни сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 04279.28.30 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 1300277958

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на овощни градини от черешови насаждения в имоти с № 012001 и №014009 в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич и от бадемови насаждения в имоти с №№ 047018, 047019, 047020, 047021 в землището на с. Левуново, община Сандански и изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот №097001 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВИА ВЕРДЕ“, ЕИК 202861330

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за отглеждане на кози в поземлен имот №076006 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. С. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-17-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-17-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма в поземлени имот №375023 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СТОМИ АГРО“ ЕООД, ЕИК 204306765

От тук може да изтеглите пълния текст на решението