Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-30-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна на предназначението на ремонтна работилница, находяща се в УПИ ХVІI-397, кв. 37 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград в мандра за преработка на мляко с дневен капацитет 5 тона“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Винарна М. Е. Маламатина“ ЕООД, ЕИК 101733152

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от череша и лешник в имоти с №№ 006006, 006008 и 006010, местност „Калугерица“ и №№ 068001, 068002, 068003, 068004 и 068007, местност „Бумбалийца“, землище на с. Спатово, №№ 062004, 062006, 062007, 062008, 062015, 062016, 062017, 062018, 062019, 062020, 062021, 062022, 062023, 062024, 062025, 062026, 062027 и 062036, местност „Тарлъ чешме“ и №№ 063010 и 063011, местност „Калугерица“, землище на с. Склаве със система за капково напояване, изграждане на ажурна ограда около имотите и изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в имот № 062036, местност „Тарлъ чешме“, землище на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Г. А. П., живущ xxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерии със система за капково напояване в поземлени имоти с №№009002, 009004 и 009009 в землището на с. Самуилово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Н. Г. И. с адрес xxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за отглеждане на студеноводна риба (пъстърва) в поземлен имот № 300001, местност „Обръше“, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Тисарт“ ЕООД , ЕИК 201725808

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мини голф игрище в част (9.290 дка) от поземлен имот с идентификатор 17395.50.39 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Й. А. К., xxxxxxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на градини с насаждения от череши в имоти № 031014, местност „Огради“, № 027015 и № 027016, местност „Тенката Пътека“, землище на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Б. И. М., xxxxxxxxxxxxxxx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-24-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Засаждане на арония и изграждане на хидромелиоративно съоръжение - система за капково напояване в имоти №№ 038009, 038011, 038013, 038014, 038015 и 038016, местност „Хинкови друмове“, землище на с. Лъки и имоти №№ 023059 и 023061, местност „Жингов бряст“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АГРИ КО 2016“ ЕООД, ЕИК 203990641

От тук може да изтеглите пълния текст на решението