Съдържание

Посетители

В момента има 822  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител:„БЕЖАВУ“ ООД И „НИКАН АГРО“ ЕООД

документация за: „Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04399.17.42, 04399.17.43 и 04399.17.44, местност „Попарата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград с цел отреждането им за „фотоволтаична централа“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: К. О.

Инвестиционно предложение: “Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 02676.160.187 и 02676.160.188, местност „Овиначе“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „БЛ РИЛА-МЕТАЛ“ АД и „ПОЛИТРАНСФЕР“ ООД

Инвестиционно предложение: „Магазин за хранителни и битови стоки тип „BILLA“ с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия и топла витрина, паркинг и трафопост в поземлен имот с проектен идентификатор 04279.621.99 и площ 5008 кв. м (който ще се образува от имот с идентификатор 04279.621.42, площ 67657 кв. м) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ПЕ ЕКО ТРАНС“ ЕООД

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 20780.41.41 и 20780.41.42, местност „Фусковица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане за „Фотоволтаична централа“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Струмяни

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 2500 екв. ж. в поземлен имот с идентификатор 49686.36.32, местност „Средната валта“ по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ФЕРМА МЕРКЕЗ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на комбинирана кравеферма за месодайно говедовъдство с капацитет до 300 животни в поземлен имот с идентификатор 17395.112.6, местност „Мочура“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „УНИТРЕЙД ИМОТИ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за сепариране, балиране и съхранение на отпадъци в поземлени имот с идентификатори 30702.50.9, 30702.50.10, 30702.50.15 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“