Съдържание

Посетители

В момента има 191  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД и Община Благоевград

документация за: „Проект на изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.58.16 в местността Над междата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Ц. М.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на селскостопански сгради за отглеждане на животни - 100 бр. крави в поземлен имот с идентификатор 39116.108.2 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил"

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство - къщи за настаняване на туристи в УПИ І общ., УПИ ІІ общ., УПИ ІІІ общ., УПИ ІV общ., УПИ V общ., УПИ VІ общ., УПИ VІІ общ., кв. 30 по плана на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: С. З., В. П., Р. З.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 39116.151.19 и 39116.151.20 в местността Над пътя дабо по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ВИМ - Х“ ЕООД и Община Благоевград

документация за: „Проект на изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 30702.77.9, местност „Валого - краварник“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ДЕНИ - БГ“ ЕООД и Община Благоевград

документация за: „Проект на изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 30702.77.9, местност „Валого - краварник“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ВЕД И ЕМД“ ЕООД и Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.56.20, местност „Гладно поле“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“