Съдържание

Посетители

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ПЪРВОСТРОЙ - Г“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на пристройка - „Цех за преработка на риба и аквакултури” към съществуваща сграда „Ферма за интензивно отглеждане на аквакултури – тип затворена рециркулационна система в УПИ I-002019, местност „Чалията“, землище на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„АРТ БИЛД АП“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен комплекс – жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02693.50.46 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„АРТ БИЛД АП“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен комплекс – жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02693.224.81 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, находяща се в УПИ ІХ-47 и УПИ Х-46, 645, кв. 3 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на нова техническа инфраструктура от първостепенно значение – общински път ІV клас в местностите „Чапрашлико“ и Ачкала“ в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД и „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД

документация за Уведомление  за „Проект на изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.58.16 в местността Над междата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „КАНТИЛЕНА“ ЕООД

документация за: Проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 66785.24.35, 66785.24.36, 66785.24.13 и 66785.24.16, местност „Иловицата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград с цел отреждането им за „фотоволтаична централа“