Съдържание

Посетители

В момента има 342  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград и Б.Т, К.К, К.М, П.Г.

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 24367.76.4, местност Баларбаши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: "БУРГ КЕПИТЪЛ“ ЕАД

документация за: „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 65108.28.152, 65108.28.153, 65108.28.154 и 65108.28.155, местност Сарафето/Ташлъка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: "БУРГ КЕПИТЪЛ“ ЕАД

документация за: „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (изменение на ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор с идентификатор 65108.34.1, местност Дренгото по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „НИКА 13“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел/вилно селище за отдих и туризъм в поземлен имот с идентификатор 02676.24.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: И.П, И.З, М.М, Д.Н.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на апартаментен хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.14.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: ЕТ „МИРАЖ - ВИЛИ КУРТОВА“

Инвестиционно предложение: „Изграждане на семеен хотел в поземлен имот с идентификатор 53326.34.154, местност Градец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРА и П. Д.

документация за Уведомление  за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 68792.234.24, местност Юрто по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“