Съдържание

Посетители

В момента има 327  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АКВАРИЯ М“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма от плаващи мрежени клетки (садкови съоръжения), монтирани на място (на вода) на потонна линия (пътека) в язовир Нова Ловча, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 14341.27.3, местност Цикандилка, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО (3)

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД и Б.Т, П.Г, К.К, К.М.

документация за Уведомление  за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 24367.76.4, местност Баларбаши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД и Б.Т, П.Г, К.К, К.М.

документация за Уведомление  за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 24367.76.4, местност Баларбаши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „НИКА 13“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел/вилно селище за отдих и туризъм в поземлен имот с идентификатор 02676.24.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление  за Проект на Програма за опазване на околната среда на община Благоевград, област Благоевград за период 2021 - 2028 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление  за Проект на Програма за управление на отпадъците на община Благоевград, област Благоевград за период 2021 - 2028 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „РИД“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства - строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Крушата - 1“ в землището на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“