Съдържание

Посетители

В момента има 265  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

документация за Уведомление  за Проект на Програма за управление на отпадъците на община Белица, област Благоевград за периода 2021 – 2028 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Л. Б.

документация за инвестиционно предложение: “Доставка и монтаж на модулни оранжерии, изграждане на селскостопанска постройка с фотоволтаик и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 62699.43.1 в местността Капенливица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: Проект на План за интегрирано развитие на община Благоевград 2021 - 2027 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ХРИС-БУЖ" ООД

Инвестиционно предложение: „Изменение на инвестиционно предложение „Производствено складови дейности – шивашки цех, магазин за авточасти втора употреба, склад, автомивка, автосервиз и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 56126.237.52, 56126.237.54 и 56126.237.55 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград – изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: С. Г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на вилна сграда и сондажен кладенец в имот 83.499 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калеовци“, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ТРЕНЕВ И СИНОВЕ“ ЕООД

документация за: „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66785.28.1, местност Агов подслон по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград с цел промяна конкретното предназначение на имота от „Складове за строителни материали“ във „Фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „БОЖИНОВ - СИЕ“ ООД

документация за: Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатор 65334.105.14 и 65334.105.2, местност Друма по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград с цел обединяване на имотите в един общ урегулиран поземлен имот с обща площ 13001 кв. м и отреждане за „Производствено-складови дейности - за Фотоволтаична електроцентрала“