Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №14/2020

Изх. №3849(3)/16.01.2020 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план– план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 44416.2.119 в местността Граматиковица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград за промяна предназначението на имота от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: Ш. Ш. Б.

Прочети още...

Съобщение №13/2020

Изх. №56(1)/15.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на стопанска сграда в допълващо застрояване – „търговски обект“ в УПИ XI-193, кв.5 по плана на с. Осиково, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:В. Р. С.

Прочети още...

Съобщение №12/2020

Изх. №3513(7)/15.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №1хг на Находище на минерална вода „Градешки бани“ – Публична общинска собственост, гр. Кресна, общ. Кресна, за геотермално отопление на съществуваща оранжерия в поземлен имот с идентификатор 14492.22.46 в местността Градешки бани по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: С. К. Д.

Прочети още...

Съобщение №11/2020

Изх. №37(1)/14.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 kW в УПИ V, пл. № 116, кв.15 по плана на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ЧУРЛЯНОВИ-2018“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №10/2020

Изх. №68(1)/13.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект за обществено хранене в поземлен имот с идентификатор 18366.5.493 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Г. И. Г.

Прочети още...

Съобщение №09/2020

Изх. №26(1)/13.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Допълващо застрояване - гараж в УПИ ХIХ - 294, кв. 20 по плана на с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: С. В. С.

Прочети още...

Съобщение №08/2020

Изх. №22(1)/13.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство, промяна предназначението и пристрояване на промишлена сграда с идентификатор 65334.202.37.1 в поземлен имот с идентификатор 65334.202.37, местност „Соколовец“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в клуб и нощен бар“

Възложител:„ТРИ ПЛЮС - 2018“ ЕООД

Прочети още...