Съдържание

Посетители

В момента има 238  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1087/2020

Изх. №3873(1)/17.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща сграда в имот с идентификатор 56126.601.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ЧАЕВИ-ГЕОМЕТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1086/2020

Изх. №3915(1)/15.12.2020 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2020 г. в гори, собственост на Община Симитли – за отдели, подотдели 233 „т“, 233 „х“, 236 „и“, 257 „ц“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №1085/2020

Изх. №3901(2)/15.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за бяла техника в поземлен имот с идентификатор 43565.31.30, местност Друма по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ВИМ-Х“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1084/2020

Изх. №3900(1)/15.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна на предназначението на офис А34 (самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.1752.1.34) в жилище, разположен в сграда с идентификатор 65334.300.1752.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1752 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ТЕЛИЯ АНТЕЛ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1083/2020

Изх. №3899(1)/15.12.2020 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация (ПУП-ЧИПР) за УПИ IV-1444 и улица в кв. 25а по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: С. К.

Прочети още...

Съобщение №1082/2020

Изх. №3895(1)/15.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на гараж в поземлен имот с идентификатор 04279.625.56 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: И. Ч.

Прочети още...

Съобщение №1081/2020

Изх. №3883(3)/15.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 30 кW в УПИ VІІ-223 от кв. 3 по плана на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград

възложител: В. Д.

Прочети още...