Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1052/2020

Изх. №3790(1)/07.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда поземлен имот с идентификатор 04279.623.435 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: В. Б.

Прочети още...

Съобщение №1051/2020

Изх. №3792(1)/04.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 30 kW в УПИ Х - 441, кв. 39 по плана на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: И. Б.

Прочети още...

Съобщение №1050/2020

Изх. №3774(1)/04.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна предназначението и преустройство на гараж в магазин за електро части и кабели с местонахождение самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.3918.1.1 в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3918 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: Р. К., Г. К.

Прочети още...

Съобщение №1049/2020

Изх. №3763(1)/04.12.2020 г.

Уведомление за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация на УПИ V -1231, 1232 в кв. 88 по плана на V - ти микрорайон, гр. Благоевград, за изменение на дворищата регулация към УПИ IX по имотната граница на ПИ 04279.604.235 по КК и КР на гр. Благоевград и отреждане на УПИ V за ПИ 04279.604.235 с предназначение „за жилищно застрояване“

възложител: Й. К., М. К., Р. К., В. С., И. К.

Прочети още...

Съобщение №1048/2020

Изх. №3751(1)/04.12.2020 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ПР) за поземлени имоти с идентификатори 04279.55.41, 04279.55.42 и 04279.55.43 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград и образуване на нов имот с идентификатор 04279.55.40.

възложител: „МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1047/2020

Изх. №3405(3)/04.12.2020 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 21498.270.6 и 21498.270.19 по КК и КР на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“.

възложител: М. С.

Прочети още...

Съобщение №1046/2020

Изх. №3246(8)/04.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.2.32 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: E. B.

Прочети още...