Съдържание

Посетители

В момента има 361  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1066/2020

Изх. №3818(1)/09.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа за производство на електроенергия с мощност 30 кW в УПИ ХV, кв. 7 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“

възложител:„СИВА ВОДА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1065/2020

Изх. №3817(1)/09.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа за производство на електроенергия с мощност 30 кW в УПИ ХVІ, кв. 7 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“

възложител:„СИВА ВОДА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1064/2020

Изх. №3816(1)/09.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Ремонт на въздушна електропроводна линия СрН 20кV – ВЕЛ „КОМСАЛА“ от П/ст „Гоце Делчев“, ситуирана в землищата на с. Борово, гр. Гоце Делчев, с Делчево, с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител:„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...

Съобщение №1063/2020

Изх. №3797(1)/09.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване за обект: „Търговски и сервизен комплекс за електроинструменти“ изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.38.69, местност Кури дере-Ш.22 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:„ВОЙНИШКИ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1062/2020

Изх. №3783(1)/09.12.2020 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП – изменение на ПЗ) за имот с идентификатор 02676.147.78, местност Герачни улици по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград с цел разделяне на имота на три нови имота с предназначение за „жилищно строителство“ и имот за „второстепенна улица“

възложител:Д. Д., И. Д.

Прочети още...

Съобщение №1061/2020

Изх. №1881(9)/09.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 02676.169.66, местност Грамадето, местност Овиначе по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител:„ФА-МИЛ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1060/2020

Изх. №3572(3)/09.12.2020 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 47408.31.18, местност Туркаре по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград с цел отреждане за „площадка за добив на подземни богатства - строителни матирали - пясъци и чакъли“

възложител:„БИСТРИЦА 2002“ ЕООД

Прочети още...