Съдържание

Посетители

В момента има 283  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №51/2021

Изх. №161(1)/25.01.2021 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: 1. Проект за изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и изработване на ПУП – ПРЗ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за урегулиран поземлен имот (УПИ) І40 в кв. 8 по плана на село Джигурово, община Сандански, като от него се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХІХ40 и УПИ ХХ40 с конкретно предназначение за „Търговски обект“, без да се променят зоната – Жм, характера и показателите на застрояване: Пл до 60% и Кинт до 1.2 по действащия план, а се променя начина на застрояване – ниско свързано застрояване в новообразуваните ХІХ40 и УПИ ХХ40; 2. Инвестиционен проект за обект „Търговски обект“ в новообразуваните ХІХ40 и УПИ ХХ40 в кв. 8 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: В. М.

Прочети още...

Съобщение №50/2021

Изх. №152(1)/25.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична централа до 30 kW върху покрива, фасадата и прилежащ терен на съществуваща сграда в УПИ XVIII, пл. № 380, кв. 2 по плана на с. Левуново, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Г. А.

Прочети още...

Съобщение №49/2021

Изх. №142(1)/25.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.118.80 в местността Пенков чифлик - Ш.39 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: И. Ч.

Прочети още...

Съобщение №48/2021

Изх. №139(1)/25.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 04279.12.43 в местността Проевски чифлик - Ш.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: К. Ф.

Прочети още...

Съобщение №47/2021

Изх. №159(1)/21.01.2021 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 02960.255.11, 02960.255.16 по КК и КР на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА М. М.

Прочети още...

Съобщение №46/2021

Изх. №130(1)/21.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на 3 (три) броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.98.50 в местността Велийца по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ОК ХОЛАНД“ ООД

Прочети още...

Съобщение №45/2021

Изх. №129(1)/21.01.2021 г.

Уведомление за “Технологични планове за залесяване от 2021 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Белица“, землище на гр. Белица и с. Дагоново, община Белица, област Благоевград“

възложител: ТП „ДГС –БЕЛИЦА“

Прочети още...