Съдържание

Посетители

В момента има 284  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №23/2021

Изх. №31(1)/14.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда на три етажа в поземлен имот с идентификатор 04279.603.147 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Й. И.

Прочети още...

Съобщение №22/2021

Изх. №3957(1)/14.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „І-ви етап на разширение на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в поземлен имот с идентификатор 39270.25.208, местност Валтата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград - включване на отпадъчните води от с. Краище , община Белица, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...

Съобщение №21/2021

Изх. №3879(1)/14.01.2021 г.

Уведомление на „Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за корекция на река Глазне от границата на НП „Пирин“ до изградения участък от корекцията (от км 0+340 до сливането на река Дамянишка и река Бъндеришка), гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...

Съобщение №20/2021

Изх. №3865(3)/14.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка в поземлен имот с идентификатор 59077.51.13 (номер по предходен план 051011 и 002002), местност Оризарнико - Чалтията по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ОКИ-КОНСУЛТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №19/2021

Изх. №67(1)/13.01.2021 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) за образуване на два нови урегулирани поземлени имота от УПИ XV29, кв. 11 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград: нов УПИ XVIII29 с площ 500 м2 и нов УПИ XIX29 с площ 500 м2, като се запазва отреждането по действащия план.

възложител: Т. Ц. и др.

Прочети още...

Съобщение №18/2021

Изх. №29(1)/13.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на гараж в УПИ I, кв. 26 по плана на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

възложител: В. К.

Прочети още...

Съобщение №17/2021

Изх. №4028(3)/13.01.2021 г.

Уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план - Парцеларен план на обект „Реконструкция на външен водопровод на с. Черна Места, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ЯКОРУДА

Прочети още...