Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №912/2024

Изх. №2692(1)/07.06.2024 г.

: Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за нов довеждащ водопровод ф90 до поземлени имоти с идентификатори 62699.14.7, 62699.9.53 и 62699.9.54 в местността Диновица по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:„КЕЙ ЕМ ДЖИ 2012“ ЕООД, М. Д.

Прочети още...

Съобщение №911/2024

Изх. №2623(1)/07.06.2024 г.

Уведомление за „Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ следните самостоятелни части:
1. Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на нова кабелна линия СрН 20 kV от П/СТ Джумая 110/20 kV в поземлен имот с идентификатор 04279.87.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, до нов ЗРУ 20 kV на имотната граница с поземлен имот с идентификатор 03664.5.42 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бело поле, община Благоевград с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти посочени в инвестиционния проект.
2. Инвестиционен проект за кабелна линия СрН 20 kV от П/СТ Джумая 110/20 kV в поземлен имот с идентификатор 04279.87.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград до нов ЗРУ 20 kV на имотната граница с поземлен имот с идентификатор 03664.5.42 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бело поле, община Благоевград“

възложител: „ЮНАЙТЕД ГРУП СОЛАР БГ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №910/2024

Изх. №2529(1)/07.06.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване – барбекю в поземлен имот с идентификатор 02676.192.23 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: Б. Б.

Прочети още...

Съобщение №909/2024

Изх. №2200(3)/07.06.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Пристройка към многофункционална зала в поземлен имот с идентификатор 02676.157.75, местност Асаница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: „РЕГНУМ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №908/2024

Изх. №1991(6)/07.06.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 800 kW на покриви на сгради и прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 17395.104.362, местност Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: „СЛОВЕНА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №907/2024

Изх. №3470(5)/07.06.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с който се предвижда към УПИ І 302006 (поземлен имот с идентификатор 56126.302.53 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград) с отреждане за „Автокъща, автомивка, автосервиз, авточасти втора употреба“ да се присъедини към имот с идентификатор 56126.302.56 , местност Глоко по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, като се образува нов УПИ І 302.53, 302.56 с отреждане за „Автокъща, автомивка, автосервиз, авточасти втора употреба“

възложител: Я. Ч., А. Ч.

Прочети още...

Съобщение №906/2024

Изх. №2512(2)/06.06.2024 г.

Предписание от РДГ Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на принудителни и санитарна сеч през 2024 г. в Държавни горски територии, предоставени за управление на ТП „ДГС Симитли“, землище на с. Сушица, с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград

възложител: ТП „ДГС - СИМИТЛИ“

Прочети още...