Съдържание

Посетители

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №707/2023

Изх. №2121(1)/15.05.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за външно ел. захранване на жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 02676.17.113, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, чрез изграждане на БКТП и кабелни линии СрН и НН“

възложител: „ГРАНД ЦЕНТРАЛ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №706/2023

Изх. №2064(1)/15.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична централа до 40 kW на покрива на сграда с идентификатор 61813.755.307.1, разположена в УПИ XVII, поземлен имот с идентификатор 61813.755.307 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „БАЛКАН КЪМПАНИ-1“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №705/2023

Изх. №2057(1)/15.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Пристройка, надстройка, преустройство и реконструкция на жилищна сграда с идентификатор 65334.300.1757.1 в УПИ XXII, кв. 86 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, идентичен с поземлен имот с идентификатор 65334.300.1757 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански“

възложител: Г. З.

Прочети още...

Съобщение №704/2023

Изх. №2056(1)/15.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на складове за промишлени стоки и жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 65334.206.138 в местността Соколовец по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: С. Д. и др.

Прочети още...

Съобщение №703/2023

Изх. №1964(1)/04.05.2023 г.

Уведомление за „Проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за делба на поземлен имот с идентификатор 03504.234.24 в местността „Св. Богородица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

възложител: М. М. и др.

Прочети още...

Съобщение №702/2023

Изх. №2153(1)/11.05.2023 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 43863.100.99, местност Царев рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лисия, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА М. П.

Прочети още...

Съобщение №701/2023

Изх. №2142(1)/11.05.2023 г.

Уведомление за „Предписание на основание чл. 106/чл. 131, ал. 2 от Закона за горите за провеждане на принудителни сечи през 2023 год. в гори, собственост на държавата, предоставени за управление на ТП „Държавно горско стопанство Симитли“ - отдели, подотдели 88 „м“, 88 „о“, 197 „а“, 198 „а“, 198 „е“, 199 „а“, 5 „д“, 6 „ж“, 6 „а“, 7 „г“, 7 „д“, 8 „а“, 8 „б“, 8 „в“, 8 „д“

възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СИМИТЛИ“

Прочети още...