Съдържание

Посетители

В момента има 336  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1604/2023

Изх. №4457(1)/21.11.2023 г.

Уведомление за Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 52074.1.16, местност Шопов гроб по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград

възложител: „РЕГИНА ТРАНС“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1603/2023

Изх. №4448(1)/21.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на две едноетажни селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и помещение за обитаване в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 47370.11.167 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Е. М., Г. С.

Прочети още...

Съобщение №1602/2023

Изх. №4446(1)/21.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Трасе на външно електрозахранване до УПИ IX, кв. 10 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (имот с идентификатор 56126.600.9848 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград)”

възложител: „КПД-3“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1601/2023

Изх. №4445(1)/21.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости в УПИ II55.98 (поземлен имот с идентификатор 35688.55.16 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Камена, община Петрич, област Благоевград), с. Камена, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „МЕТАЛ-КО“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1600/2023

Изх. №4402(1)/21.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на двуфамилна жилищна сграда V-та категория, в УПИ III, кв. 60 по плана на с. Баня, община Разлог, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02693.501.831 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Баня, община Разлог, област Благоевград

възложител: И. Д., Н. Д.

Прочети още...

Съобщение №1599/2023

Изх. №4399(1)/21.11.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 65334.301.5178 и 65334.301.5179 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (УПИ ХХIV и УПИ XV, кв. 150 по плана на гр. Сандански)“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1598/2023

Изх. №4397(1)/21.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на гараж и ателие в УПИ II, планоснимачен № 295, кв. 27 по плана на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Б. З.

Прочети още...