Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №756/2023

Изх. №1939(3)/23.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изменение на разрешително № МВ-032014-ГБ/30.07.2014 г., изменено с решение № РИ-012019-ГБ/18.01.2019 г. за водовземане от минерална вода от Сондаж № 1хг от находище на минерална вода „Гулийна баня“ - № 21 от Приложение към чл. 14, ал. 2 от Закона за водите, издадено от Кмета на Община Разлог, с титуляр „Анди Рент Къмпани“ ООД и продължено с Решение № РИ-032022-ГБ/01.04.2022 г. за продължаване на срока на действие, чрез увеличаване на параметрите на водовземане”

възложител: „АНДИ РЕНТ КЪМПАНИ” ООД

Прочети още...

Съобщение №755/2023

Изх. №5121(9)/23.05.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - плана за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №77.957 по плана на новообразуваните имоти на местността Габеро, землище на с. Рилци, община Благоевград, с цел промяна предназначението чу от „нива“ в „за жилищно строителство“

възложител: В. К.

Прочети още...

Съобщение №754/2023

Изх. №2198(1)/23.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Пристройка към двуетажна жилищна сграда в УПИ ІХ - 4, кв. 16 по плана на с. Полена, община Симитли, област Благоевград“

възложител: А. З.

Прочети още...

Съобщение №753/2023

Изх. №2197(1)/23.05.2023 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 62699.30.1 в местността Над канала по КККР на с. Рилци с предназначение „за модулна бензиностанция и офиси“ и поземлен имот с идентификатор 62699.30.2 в местността Над канала по КККР на с. Рилци с предназначение „за кухня, столова и офиси“, с цел образуване на нов имот с идентификатор 62699.30.3 по КККР на с. Рилци с предназначение „за кухня, столова, модулна бензиностанция, офиси и монтаж на фотоволтаични панели“ и запазване режима на сгради с идентификатори 62699.30.2.1 и 62699.30.2.2, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 75/16.10.2017 г.“

възложител: „БАМБИ 87“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №752/2023

Изх. №2185(1)/23.05.2023 г.

Уведомление за „Проект на ПУП – частично изменение на плана за регулация (ПУП-ЧИПР) на УПИ IV-171, УПИ ІІ-171 и УПИ І-127, кв. 10 по плана за регулация на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: „КД СОЛЮШЪН“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №751/2023

Изх. №1895(3)/23.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56839.63.82 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

възложител: М. Т.

Прочети още...

Съобщение №750/2023

Изх. №1878(3)/23.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на разрешеното количество минерални води за водовземане от КЕИ № 8 на находище на минерална вода „Сандански“ за нуждите на съществуващ „СПА център за спорт и рекреация“ в поземлен имот с идентификатор 65334.94.39 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград”

възложител: „САД-2004“ ЕООД

Прочети още...