Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №714/2023

Изх. №2073(1)/16.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с мощност до 30 kW върху покрива на сграда и прилежащ терен в имот идентификатор 20540.701.85 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Й. Р.

Прочети още...

Съобщение №713/2023

Изх. №2067(1)/16.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Допълващо застрояване - гараж в поземлен имот с идентификатор 04279.91.8 в местността Рибарниците по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ЕТ „ЕЛЕНА ИВАНОВА - 68“

Прочети още...

Съобщение №712/2023

Изх. №2061(1)/16.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.29.35 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: Х. К., В. Т., П. Т.

Прочети още...

Съобщение №711/2023

Изх. №2009(2)/16.05.2023 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на външно електрозахранване до поземлен имот с идентификатор 65334.174.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград

възложител: „Д.СА.Н.“ ООД

Прочети още...

Съобщение №710/2023

Изх. №1982(3)/16.05.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлен имот 694, кв. 63 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград и образуване на нов УПИ ХХХ-694 с устройствен режим „Жм“ - устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина и конкретно предназначение за „жилищно строителство“

възложител: Т. М., З. М.

Прочети още...

Съобщение №709/2023

Изх. №1961(3)/16.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 23652.4.1 в местността Церако по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: К. Х.

Прочети още...

Съобщение №708/2023

Изх. №1804(3)/16.05.2023 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на 10 броя къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 02693.50.46 и 02693.224.81, местност Блатата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри с. Баня, община Разлог, област Благоевград”

възложител: „БАНЯ СПРИНГС“ ООД

Прочети още...