Съдържание

Посетители

В момента има 591  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2021 г.

Решение №72-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №72-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Проект на Подробен устройствен план – плана за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 39116.85.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил от „нива“ за „жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 39116.85.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: Д. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №71-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №71-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна предназначението на УПИ XXXVIII-272 от кв. 11 по плана на курортен комплекс „Попови ливади“ с площ 433 кв. м идентичен с част от поземлен имот с идентификатор 87802.10.52 в местността Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел изграждане на вилна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: част с площ 433 кв. м от поземлен имот с идентификатор 87802.10.52 в местността Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Р. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №70-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №70-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект, офиси, цех за производство на алуминиева дограма, складове в поземлен имот с идентификатор 24267.118.1, местност Ортайол по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 24267.118.1, местност Ортайол по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Дъбница); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: А. И.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №69-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №69-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Увеличаване на количеството вода, използвана за риборазвъждане за обект „Рибно стопанство „Бричи бор“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 62685.25.42, местност Бричи бор по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на манастир Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил, BG0000496 “Рилски Манастир”.

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №68-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №68-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 49312.11.36 в местността Кадиица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: 49312.11.36 в местността Кадиица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград (КККР на с. Рупите); защитена зона BG0002098 „Рупите“.

Възложител: Б. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №67-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №67-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на цех за преработка на камък, склад, офис помещения и гаражи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част (2000 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 17395.107.3, местност Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: В. Р., Я. Р.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №66-ОС/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е №66-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на хале за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и съхранение на пелети, автокъща, търговски обекти, офиси и автомивка“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 18366.69.45 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

Възложител: А. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.