Съдържание

Посетители

В момента има 244  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2022 г.

Решение №66-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №66-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от обикновен кестен в поземлен имот с идентификатор 37989.90.583 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имоти с идентификатори 37989.90.583 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград (КККР на с. Коларова); защитена зона BG0000167 „Беласица”.

Възложител: „КАЛАБАК ИНВЕСТ“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №65-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №65-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на склад за селскостопанска продукция“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.139.42 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Възложител: П. Ф.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №64-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №64-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на релакс зона и паркинг в поземлени имоти с идентификатори 53326.34.154, 53326.34.116, 53326.34.85 и 53326.34.186 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград към семеен хотел, изграден в поземлен имот с идентификатор 53326.34.75 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 53326.34.154, 53326.34.116, 53326.34.85 и 53326.34.186 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Огняново); защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни”.

Възложител: ЕТ „МИРАЖ-ВИЛИ КУРТОВА“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №63-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №63-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 29146.1.356, местност Старата върба по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 29146.1.356, местност Старата върба по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Железница, община Симитли, област Благоевград (КККР на с. Железница); защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“.

Възложител: С. Р.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №62-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №62-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 47408.501.80, местност Баните по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове, включително и птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 47408.501.80, местност Баните по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Марчево); защитени зони BG0001030 „Родопи - Западни” и BG0002076 „Места“.

Възложител: А. В.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №61-ОС/04.10.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №61-ОС/04.10.2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Увеличаване площта на земеделско стопанство, чрез засаждане на трайни насаждения от круши“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 59077.32.38 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград.

Възложител: И. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №61-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №61-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 49432.70.13, местност Горна голяма нива по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 49432.70.13, местност Горна голяма нива по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“ (КККР на с. Мосомище); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: И. Х.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.