Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2022 г.

Решение №60-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №60-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на открит и покрит паркинг в поземлени имоти с идентификатори 53326.34.77 и 53326.34.115 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград с цел разширение на паркинг, изграден в поземлен имот с идентификатор 53326.34.181 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 53326.34.77 и 53326.34.115 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Огняново); защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни”.

Възложител: К. Б.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №59-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №59-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 17405.3.44 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли от „нива“ за „склад за промишлени стоки“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17405.3.44 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград.

Възложител: „СОЛАР СИСТЕМС БИЛД“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №58-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №58-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с търговски обект в част от поземлен имот с идентификатор 62640.53.45 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 62640.53.45 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград.

Възложител: Ф. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №57-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №57-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 17395.116.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград от „ливада“ в „нива“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.116.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Възложител: Д. Щ., „ГЕОРГИ ИЛИЕВ 2006“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №56-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №56-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за безвредни производствени дейности, занаятчийска работилница и магазин в поземлен имот с идентификатор 52074.12.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 52074.12.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград.

Възложител: Т. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №55-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №55-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам:инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 62640.37.41, местност Скока по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 62640.37.41, местност Скока по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Рибново); защитена зона BG00001021 „Река Места“.

Възложител: Д. У.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №53-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №53-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.571, местност Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43699.57.571, местност Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“.

Възложител: С. Н.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.