Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2022 г.

Решение №25-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №25-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. насочено към увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство в обхвата на поземлен имот с идентификатор 22068.5.151, местност Орехово поле по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 22068.5.151, 22068.5.45, 22068.5.72 по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград (КККР на с. Долна Градешница) и поземлени имоти с идентификатори 14492.22.28 и 14492.14.15 по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (КККР на гр. Кресна); защитена зона BG0002003 „Кресна“.

Възложител: А. Х.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №24-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №24-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 62640.49.17 в местността Чуклата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове животни и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 62640.49.17 и част от поземлен имот с идентификатор 62640.49.12 по КККР на с. Рибново в местността Чуклата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Рибново); защитена зона BG00001021 „Река Места“.

Възложител:  К. Л.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №23-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №23-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на три броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 87802.1.20, местност Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 87802.1.20, 87802.1.89 и 87802.1.23, местност Папаз чаир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител:  Д. Щ., М. П., П. Щ., В. С., А. З.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №22-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №22-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на склад за селскостопанска продукция“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 49432.94.4, местност Ливадите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Възложител:  В. Л., Ц. Л.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №21-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №21-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение “Изграждане на къщи за гости, търговски обект и офиси“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с идентификатор 43606.7.60 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград.

Възложител: „СТЕФАН ДОБРЕВ-АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №20-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №20-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на складове (открити и закрити) за съхранение на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 52101.12.20 в местност Ефендица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 52101.12.20 в местност Ефендица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград (КККР на с. Ново Лески); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: Д. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №19-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №19-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на автокъща и автосервиз в поземлен имот с идентификатор 17395.139.48, местност Заемдж. Чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.139.48, местност Заемдж. Чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на гр. Гоце Делчев); защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: К. Я.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.