Съдържание

Посетители

В момента има 709  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №908/2017

Писмо изх. №3689(3)/13.12.2017

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) за разделяне на имоти с номера 001019 и № 001020 в местност „Кури дере“, землище на с. Изгрев , община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на 4 бр. нови имота с № 001050, № 001054, № 001055 и № 001056 в местността „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“ и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразувани имоти с № 001050, № 001054, № 001055 и № 001056 в местността „Кури дере“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване“

Възложител: Д. Г. Ц и др.

Прочети още...

Съобщение №907/2017

Писмо изх. №3566(3)/13.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на семеен хотел в поземлен имот с идентификатор 61813.549.60 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Д. И. А. Х.

Прочети още...

Съобщение №906/2017

Писмо изх. №950(11)/13.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за битови нужди, поливане на зелени площи и измиване на паркинг в арт център и шоурум, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 04279.77.35 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „АТЕЛИЕ БОЯР“ ООД, ЕИК 203702092

Прочети още...

Съобщение №905/2017

Писмо изх. №3902(1)/12.12.2017

инвестиционно предложение за „Преустройство, реконструкция и ремонт на Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Рила в УПИ VIII-658, кв. 50 по регулационния план на гр. Рила“

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Прочети още...

Съобщение №904/2017

Писмо изх. №3849(1)/12.12.2017

инвестиционно предложение: „Реконструкция на улици в с. Баня, община Разлог от Път ІІІ- 1901- О.Т.37, О.Т.54а, О.Т.51, О.Т.58, О.Т.61, О.Т.78, О.Т.78а, О.Т.86, О.Т.88, О.Т.89, О.Т.90/О.Т.91а, О.Т.103,О.Т.101/О.Т.102, О.Т.97/О.Т.150, О.Т.98/О.Т.991, О.Т.96/О.Т.99, О.Т.94/О.Т.95, до О.Т.63/- път ІІІ- 1901”

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №903/2017

Писмо изх. №3847(1)/12.12.2017

уведомление за инвестиционно предложение: „Реконструкция на улични водопроводи на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил”

Възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Прочети още...

Съобщение №902/2017

Писмо изх. №3844(1)/12.12.2017

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с номера 000685, 000687, 000688, 114010 и 114013 в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград – собственост на наследниците на Стоил Христов Захов“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА СТОИЛ ХРИСТОВ ЗАХОВ

Прочети още...