Съдържание

Посетители

В момента има 276  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №880/2017

Писмо изх. №3707(1)/07.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в имот № 034117, местност „Брего“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: В. М. С.

Прочети още...

Съобщение №879/2017

Писмо изх. №3775(1)/06.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка и надстройка към съществуващ склад в имот с идентификатор 56126.600.9854 по КККР на гр.Петрич , общ.Петрич, обл. Благоевград“

Възложител: „КЛИП - 2004“ ЕООД, ЕИК 101661759

Прочети още...

Съобщение №878/2017

Писмо изх. №3438(4)/08.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт на горски автомобилен път „Попови ливади – Млаки“, трета степен на територията на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев“

Възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Прочети още...

Съобщение №877/2017

Писмо изх. №3769(1)/07.12.2017

Уведомление за проект за „Подробен устройствен план – План за регулация за промяна на регулацията за УПИ XVII за отпадане на алея западно от УПИ XVII и промяна на дворищната регулация между УПИ XVI и УПИ XXIV кв. 131 по плана на гр. Сандански по имотна граница между имот 65334.301.9544 и 65334.301.9545 от КК на гр. Сандански“

Възложител: Д. С. М.

Прочети още...

Съобщение №876/2017

Писмо изх. №3756(1)/06.12.2017

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на цех за ферментация на ориенталски тютюни с идентификатор 65334.202.70.1 в цех за производство на алуминиева и PVC дограма в поземлен имот с идентификатор 65334.202.70 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ИНТЕРПЛАСТ-ГРУП-2011“ ООД, ЕИК 201449854

Прочети още...

Съобщение №875/2017

Писмо изх. №4492(23)/05.12.2017

Инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на кози в поземлен имот с идентификатор 03405.198.89 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: „БИО ПРОДУКТ БГ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №874/2017

Писмо изх. №3838(1)/05.12.2017

“План - извлечение за промяна вида на сечта през 2017 година в гори собственост на държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Благоевград, землище на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: ТП ДГС - БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...