Съдържание

Посетители

В момента има 166  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №9/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ III, кв.1 по плана на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Л. И. Т.

Прочети още...

Съобщение №8/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на хидротехническо съоръжение - временен брод през река Струма в землището на с. Крумово, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „БИСТРИЦА“ ООД

Прочети още...

Съобщение №7/2017

проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.310.118 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ)“ за „вилно строителство“

Възложител: Б. И. С., С. Б. Н.

Прочети още...

Съобщение №6/2017

инвестиционно предложение “Създаване на овощна градина с насаждения от череши в поземлени имоти с №№ 046003, 046004, 046005, 046008, 046015, 046025 и 046029 с обща площ 166.409 дка, землище на с. Цървище, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „ТЕРРА ФЕРМ ГРУП“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №5/2017

инвестиционно предложение за “Промяна предназначението и реконструкция на съществуваща сграда за тютюнообработка в сграда със смесено предназначение за магазини, офиси и жилища в УПИ I-868, кв. 110 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „ХАДЖИ М“ ЕООД

Прочети още...