Съдържание

Посетители

В момента има 107  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №822/2023

Изх. №2447(1)/06.06.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подобен устройствен план - частично изменение на Плана за регулация и Плана за застрояване на новообразувано УПИ XLIV, поземлен имот с идентификатор 02693.501.6158, кв. 22 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград с отреждане „За складови дейности“ и обособяване на две нови алеи за достъп“

възложител: К. Т.

Прочети още...

Съобщение №821/2023

Изх. №2388(1)/06.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Строително-монтажни работи за прилагане на мерки за енергийна ефективност за обект горски кантон хижа „Гоце Делчев“

възложител: „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП

Прочети още...

Съобщение №820/2023

Изх. №2376(1)/06.06.2023 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 61813.717.42, местност Катарино по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Х. П.

Прочети още...

Съобщение №819/2023

Изх. №2368(1)/05.06.2023 г.

Уведомление за изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за техническа инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 49432.23.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев“

възложител: К. Х.

Прочети още...

Съобщение №818/2023

Изх. №2357(1)/05.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към винарна, изградена в поземлен имот с идентификатор 65334.105.13 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ДИРА ФРУКТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №817/2023

Изх. №2338(1)/05.06.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ПУП - ИПР) за промяна на УПИ V-143, кв. 13 по плана на с. Бабяк, община Белица, област Благоевград по имотни граници“

възложител: А. Ч.

Прочети още...

Съобщение №816/2023

Изх. №2200(3)/05.06.2023 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) и план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 07168.501.165 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: С. Д., Д. Д.

Прочети още...