Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №19-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 19-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение " Изграждане на складова база за селскостопанска продукция", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.129.7 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №18-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 18-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на автосервиз и гаражи", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 055017, местност „Горно грамаде", землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №17-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 17-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №034160, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни».

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №16-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 16-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на складове за строителни материали", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17359.130.18 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №15-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 15-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на ниско етажни жилища за предоставяне на социални услуги от резидентен тип", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №006051, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №14-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 14-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на детска площадка и кафе-сладкарница в поземлен имот с идентификатор 17395.171.6 в местността Текето по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на гр. Гоце Делчев, поземлен имот с идентификатор 17395.171.6; защитена зона BG0002076 „Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №13-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 13-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №048034, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград, защитени зони BG0001030 «Родопи - Западни» и BG0002076 "Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.