Съдържание

Посетители

В момента има 353  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №5-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 5-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости, складови и търговски помещения", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №050058, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №3-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам "Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №000768, местност „Туричка черква" в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000768, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 "Пирин Буфер".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №2-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 2-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Горскостопански план (ГСП) и План за защита от пожари (ПЗП) на горските територии, собственост на Рилска света обител, които няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000496 „Рилски манастир" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0000496 „Рилски манастир" за опазване на дивите птици.

Местоположение: Настоящите ГСП и ПЗП обхващат гори в горски територии и гори, разположени върху земеделски земи, представляващи имоти с идентификатори 62685.3.9, 62685.3.10, 62685.6.35, 62685.10.78, 62685.14.3, 62685.14.4., 62685.14.5, 62685.15.6, 62685.22.1, 62685.22.2, 62685.22.3, 62685.22.5, 62685.22.6, 62685.22.7, 62685.22.8, 62685.22.104, 62685.22.213, 62685.22.230, 62685.22.301, 62685.23.1, 62685.23.2, 62685.23.3, 62685.23.4, 62685.23.5, 62685.24.2, 62685.25.1, 62685.25.3, 62685.25.4, 62685.25.5, 62685.25.6, 62685.25.41, 62685.25.106, 62685.25.107, 62685.25.120, 62685.25.121, 62685.28.1, 62685.28.2, 62685.28.3, 62685.28.4, 62685.28.5, 62685.28.6, 62685.28.7, 62685.28.8, 62685.28.9, 62685.28.10, 62685.28.11, 62685.28.12, 62685.28.13, 62685.28.14, 62685.28.15, 62685.28.17, 62685.28.20, 62685.28.21, 62685.28.249, 62685.30.1, 62685.30.2, 62685.31.1, 62685.31.31, 62685.31.254, 62685.33.1, 62685.33.2, 62685.35.14, 62685.35.15, 62685.35.28, 62685.40.1, 62685.40.4, 62685.40.261, 62685.41.1, 62685.41.2, 62685.41.260, 62685.42.1, 62685.43.1, 62685.44.1, 62685.44.2, 62685.44.3, 62685.45.1, 62685.45.2, 62685.46.1, 62685.49.1, 62685.50.1, 62685.50.3, 62685.50.85, 62685.51.1, 62685.51.6, 62685.51.7, 62685.51.8, 62685.51.9, 62685.51.10, 62685.51.11, 62685.51.12, 62685.51.14, 62685.51.15, 62685.51.16, 62685.51.258, 62685.53.1, 62685.68.3, 62685.83.3, 62685.84.3 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри за землището на ман. Рилски манастир, община Рила, област Благоевград и имоти с номера 000078 и 000999 от картата на възстановената собственост за землището на гр. Рила, община Рила, област Благоевград; защитени зони BG0000496 „Рилски манастир".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №1-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 1-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с номер 000811 в местността „Туричка черква" в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видовете растения, животни и птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер" за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, имот с номер 000811; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 „Пирин Буфер".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.