Съдържание

Посетители

В момента има 411  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №12-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 12-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам "Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот №000793 с площ 0.314 дка, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имота „за вила", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000793, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 "Пирин Буфер".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №11-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 11-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам "Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №000792, местност „Туричка черква", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000432, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 "Пирин Буфер".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №10-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 10-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам "Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №000792, местност „Туричка черква", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000792, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 "Пирин Буфер".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №9-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 9-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за обект: Концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Полето - Север", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имоти с №№ 000909, 000910, 000905, 000259, 000262, 000264, 000428, 000450, 000933, 001027 и 001047, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград, защитена зона BG0002107 "Бобошево".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №8-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 8-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради в имот с номер 104001 в местността Кьосе баир, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Гърмен, землище на с. Огняново, имот с номер 104001; защитена зона BG0002076 „Места".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №7-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 7-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам "Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот №000805, местност „Попина лъка" в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000805, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" и BG0002126 "Пирин Буфер".

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №6-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 6-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на автоработилница и автомивка", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №053012, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 "Места"

тук може да изтеглите пълния текст на решението.