Съдържание

Посетители

В момента има 309  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №48-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №48-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на насаждение от тополи“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: ПИ с идентификатор 56126.61.33, землище на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №47-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №47-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, търговски обект и автомивка в имоти с номера 013021 и 013023 в местността Трънката, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Благоевград, землище на с. Рупите, имоти с номера 013021 и 013023 в местността Трънката; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №46-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №46-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна на инвестиционно предложение „Открит рудник за добив на баритна суровина от находище „Тевни дол“, землище на с. Лешко, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове животни и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: област Благоевград, община Благоевград, землище на с. Лешко, имот с номер 000447; защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №45-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №45-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на цех за производство и обработка на каменни плочи и изделия от камък“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.139.26 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №44-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №44-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда в част от имот с номер 044014 в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Гърмен, землище на с. Дебрен, част (0.830 дка) от имот с номер 044014; защитена зона BG0002076 „Места“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №43-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №43-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на вилна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 028033 с площ 0,814 дка, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Благоевград, защитена зона BG0002099 “Кочериново”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №42-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №42-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №115037 с обща площ 1,010 дка, землище на с. Бараково, община Кочериново, област Благоевград, защитена зона BG0002099 “Кочериново”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.