Съдържание

Посетители

В момента има 394  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 72/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Васил Чобанов, управител на “Аква енерджи” ООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Чаталджа” № 1 А

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на МВЕЦ на р. Мътница от кота 1095 м до кота 925 м, землище на с. Тешово, Община Хаджидимово”

Съобщение № 71/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Андон Тотев, кмет на Община Сандански със седалище гр. Сандански, бул. “Свобода” № 14

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители (е.ж.) в имот № 092004 с площ 2.303 дка, местност “Турските гробе”, землище на с. Джигурово, Община Сандански”

Съобщение № 70/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Андон Тотев, кмет на Община Сандански със седалище гр. Сандански, бул. “Свобода” № 14

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2000 еквивалентни жители (е.ж.) в част (на площ от 1.500 дка) от имот с пл. № 778 с обща площ 27.210 дка в кв. 42 по плана на с. Катунци, Община Сандански”

Съобщение № 69/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Андон Тотев, кмет на Община Сандански със седалище гр. Сандански, бул. “Свобода” № 14

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители (е.ж.) в имот № 105020 с площ 0.744 дка, местност “Стара река”, землище на с. Лещница, Община Сандански”

Съобщение № 68/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Андон Тотев, кмет на Община Сандански със седалище гр. Сандански, бул. “Свобода” № 14

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2000 еквивалентни жители (е.ж.) в част (на площ от 2.500 дка) от имот № 074006 с обща площ 6.960 дка, местност “Черниците”, землище на с. Склаве, Община Сандански”

Съобщение № 67/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н АндонТотев, кмет на Община Сандански със седалище гр. Сандански, бул. “Свобода” № 14

документация за инвестиционно предложение:“Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2000 еквивалентни жители (е.ж.) в имот № 000222 с площ 1.509 дка, местност “Левунски мост”, попадащ в част от отдел 234, подотдел “д” в териториалния обхват на ДГС “Сандански”, землище на с. Дамяница, Община Сандански”

Съобщение № 66/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Стоян Пашов управител на “Стоян Пашов - 2006” ООД със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. “Илия Батаклиев” № 5

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на МВЕЦ от кота 745 м до кота 560 м на р. Реката (Върбишки дол), ляв приток на р. Места, землище на с. Дъбница, Община Гърмен”