Съдържание

Посетители

В момента има 429  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 44/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Александър Бангеев, управител на «Пирин-строй» ЕООД, със седалище гр. Разлог, ул. «Христо Ботев» № 87

документация за инвестиционно предложение: Изграждане на МВЕЦ в имот № 001010 с площ 7.943 дка и рибовъдна ферма за изскуствено отглеждане на потомства от пъстървови видове риба в имот № 001009 с площ 4.000 дка, местност «Исток», землище на с. Баня, Община Разлог

Съобщение № 43/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: инж. Вельо Илиев кмет на Община Петрич със седалище гр. Петрич, ул. «Цар Борис ІІІ» № 24

документация за инвестиционно предложение: Подобряване на топлотехническите характеристики,предвиждащо и изграждане на воднопомпена отоплителна система с котел на твърдо гориво на обект ОДЗ «Синчец», разположен в УПИ ХV-551 по плана на с. Първомай, Община Петрич

Съобщение № 42/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Атанас Влахов, управител на «Славянка турс» ЕООД, съсъ седалище и адрес на управление с. Копривлен, Община Хаджидимово, ул. «Драма» №82

документация за инвестиционно предложение: Изграждане на ваканционо селище “Белите скали” в имот № 026116 с площ 3.008 дка, местност “Свети Петър”, землище на с. Гайтаниново, Община Хаджидимово

Съобщение № 41/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Инж. Вельо Илиев, кмет на Община Петрич със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. «Цар Борис ІІІ» № 24

документация за инвестиционно предложение: За изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 1000 еквивалентни жители в част (на площ от 2.000 дка) от имот № 000486 с обща площ 61.653 дка, местност “Осено”, землище на с. Габрене, Община Петрич

Съобщение № 40/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Благой Георгиев, управител на «Ранг 2000» ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. «Сухата река» бл. 221

документация за инвестиционно предложение: За изграждане на площадка за вторични суровини (изкупуване и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали) в имот № 159042 с площ 2.001 дка, местност “Хано”, землище на гр. Сандански, Община Сандански

Съобщение № 39/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-жа Валя Кьосева, живуща в гр. Симитли, ул. “Свобода” № 31

документация за инвестиционно предложение: За изграждане на площадка за изкупуване на черни и цветни метали в имот № 001467 с площ  от 650.04 м2, землище на гр. Симитли, Община Симитли

Съобщение № 38/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Инж. Стефан Стоев и г-н Васил Костов управители на “Пиринстройинженеринг” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” № 21

документация за инвестиционно предложение: Добив на наносни отложения до 5000 м3 от динамични запаси на безименна река, вливаща се в р. Струмешница, землище на с. Първомай и с. Струмешница, Община Петрич