Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 79/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Инж. Вельо Илиев, кмет на Община Петрич със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. “Цар Борис ІІІ” № 24

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на с. Михнево с капацитет 1400 еквивалентни жители (е.ж.) в имот № 075073 с площ 1.374 дка, местност “Тумбите - 2”, землище на с. Кърналово, Община Петрич”

Съобщение № 78/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Г-н Аспарух Костадинов, управител на “Стоун - 2002” ООД със седалище и адрес на управление Община Петрич, с. Гега

документация за инвестиционно предложение: “Изземване на наносни отложения до 10000 м3/годишно от участък с наносни острови и валове от воден обект река Струма, местност “Ормана”, землище на с. Вълково, Община Сандански”.

Съобщение № 77/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Иван Манолев, управител на “Коко ман и ван” ЕООД със седалище и адрес на управление Община Петрич, с. Гега

документация за инвестиционно предложение: “Разширение към птицеферма за 5000 броя кокошки носачки в имот № 090031 с площ 3.500 дка, местност “Бдинска лъка - айдарск”, землище на гр. Петрич, Община Петрич”

Съобщение № 76/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Инж. Красимир Герчев, кмет на Община Разлог, със седалище и адрес на управление гр. Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 1

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на на младежки център в УПИ Х-276 с площ 2.325 дка в кв. 25 по плана на с. Баня, Община Разлог”

Съобщение № 75/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Димитър Червенков, управител на “Драки” ООД със седалище и адрес на управление Община Струмяни, с. Микрево

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на разпределителен газопровод с дължина 336.6 м през имоти №№ 008008, 008043, 008080, 008011, 000007 и 007056, местност “Гладно поле” за захранване на метан станция, предвидена за изграждане в имот № 007056, местност “Гладно поле”, землище на с. Драката, Община Струмяни”

Съобщение № 74/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Йордан Гуров, живущ в гр. Сандански, ул. “Ст. Димитров” № 11

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно обурудване (ИУЕЕО) към пункт за изкупуване на черни и цветни метали в имот № 159071, местност “Хано”, землище на гр. Сандански, Община Сандански”

Съобщение № 73/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Борис Сакарев, живущ в гр.Добринище, ул. “Адам Трънка” № 24

документация за инвестиционно предложение:“Изграждане на вилно селище с хотелска част в имот № 21498.318.5 с площ 4.901 дка, местност “Логовете”, землище на гр. Дабринище, Община Банско”