Съдържание

Посетители

В момента има 201  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-42-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 27231.21.17, местност „Бачиището“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Д. Т. П. и др.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Производство на продукти използвани в битовата и строителната химия на територията на складова база за гориво-смазочни материали с помпено-смесителна инсталация и разливна естакада, находяща се в имот с идентификатор 61813.764.20 (УПИХV, кв. 136) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЮРЪПИЪН БИОФЮЕЛС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ТИР паркинг, мотел и автосервиз в поземлени имоти с идентификатори 65334.159.67 и 65334.159.68 в местността „Хано“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ПРОВЕНС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на станция за зареждане и поддръжка на електромобили и автомобили, и изграждане на сондажен кладенец в УПИ ХХ-786, кв. 24 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ДИНАС-1“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-38-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив и първична обработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти от участък „Айселана – 2“ на находище „Айселана“, землище на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ГЕЙТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-37-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа, складова база, бензиностанция, автосервиз, заведение за хранене, търговски сгради, сгради за битово обслужване, паркинг, къмпинг и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 04279.78.127, местност „Герена” по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:„ЕЙ БИ ДИ ЕС ИНВЕСТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-36-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на скално-облицовъчни материали - гнайси от находище „Раденка“ в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:„ДЕС - М“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението