Съдържание

Посетители

В момента има 313  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-28-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на 8 (осем) броя жилищни сгради и вътрешно квартална улица в поземлен имот с идентификатор 56126.603.4556 и част от поземлен имот с идентификатор 56126.603.9461 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: наследници на М. С. Ш.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Комплексен проект за изграждане на ПСОВ – Кочериново в поземлен имот с идентификатор 02748.113.913 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил и главен канализационен колектор за гр. Кочериново“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: община Кочериново

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на фабрика за производство на шоколадови изделия в поземлен имот с идентификатор 61813.763.59 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СУИТ ЧЕЛИНДЖ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Бутилиране на изворна вода чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец с дълбочина 120 м в УПИ ІV-705, кв. 71 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВИЗЕКС ПРО“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-24-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Външно ел. захранване НН на търговски обект в УПИ VII-555, кв. 45 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на резервоар за питейна вода в имот с № 029007, местност „Голака“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на 10 броя къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, два броя рибарници с цел атракция и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 03504.48.14 и 03504.48.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: И. П. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението