Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-63-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-63-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на авторемонтна работилница, офиси, магазин за промишлени стоки и паркинг в поземлен имот с идентификатор 43243.37.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АР ВИ ЕН ГРУП“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-62-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-62-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на автосервиз и ТИР паркинг в поземлен имот с идентификатори 56126.241.66 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: К. Л. Ч.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-61-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-61-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищни сгради в УПИ II (имот пл. № 341), кв. 8А по плана на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: наследници на С. М. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-60-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-60-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.157.76, местност „Асаница“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: „МОНА“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-59-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-59-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна жилищна сграда, ресторант, къщи за гости, бунгала, къмпинг зона и малък басейн до 100 м3 в имот № 013006, местност „Студената вода“ в землището на с. Цапарево, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СОФАШ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-58-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-58-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на автосервиз, ТИР паркинг, автокъща и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 69119.35.4 и автосервиз в поземлен имот с идентификатор 69119.34.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Н. С. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-57-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-57-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на спортен комплекс за професионален и масов спорт в поземлени имоти с идентификатори 47189.137.96 и 47189.135.43 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението