Съдържание

Посетители

В момента има 415  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-07-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-07-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжериен комплекс в поземлен имот с идентификатор 65334.119.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: И. К. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Извършване на дейности с нови кодове отпадъци на площадка разположена в имот с пл. № 050031, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-04-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения на площ от 141.11 дка в поземлени имоти с №№ 075050, 075052, 075057, 152019, 152020 и 152021, находящи се в местност „Валоги“, землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ТЕРА КЕРАЦА“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващи лозови насаждения на площ от 79.445 дка в поземлени имоти с №№ 092008, 092009, 095001, 096001, 096002, 096003, 097001, 097002, 097003 и 097005 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВИА ВЕРДЕ М“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ в УПИ ІІІ-644, в кв. 31 по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил на промишлен водопровод, собственост на „ВЕЦ Стоби“ ЕООД, захранващ с вода завода за целулоза и хартия, собственост на „Екотаб“ АД, с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВЕЦ СТОБИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-02-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в поземлен имот №200014 в землището на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: А. Д. Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кланица, цех за стерилизация на месо, склад за фураж и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.95.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АГРО ФАРМ КЪМПАНИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението